NewBảo vệ công trình xây dựng nhà máy Hyosung

Bảo vệ Công trình xây dựng nhà máy Hyosung

258 xem chi tiết

NewBảo vệ Nhà Máy Vast Apparel

Cung cấp Dịch vụ bảo vệ cho công ty Vast

321 xem chi tiết

NewBảo vệ cơ quan đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng

Cung cấp dịch vụ bảo vệ cho các cơ quan đơn vị của thành phố Đà Nẵng

356 xem chi tiết

NewBê tông

Bảo vệ cho Intimex Hòa Cầm tại các trạm tộn Bê tông ở Hòa Cầm, Núi Thành

327 xem chi tiết

NewBưu điện Quảng Nam

Văn phòng điều hành dịch vụ bảo vệ, Công ty bảo vệ Thành Long đặt tại 01 Trần Phú thành...

283 xem chi tiết

NewBưu điện

Cung cấp Dịch vụ bảo vệ cho EMS Đà Nẵng

283 xem chi tiết