Huấn luyện Nghiệp vụ

Thứ ba, 01/01/2019

Huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ cho nhân viên bài bản để nhân viên có đủ nghiệp vụ làm việc, tự tin xử lý tình huống đảm bảo an toàn tại Mục tiêu.