Menu

Huấn luyện Nghiệp vụ

Thứ ba, 01/01/2019

Công ty bảo vệ Thành Long Đà Nẵng là những đơn vị hoạt động sớm từ những năm 2000 trên thị tường Dịch vụ bảo vệ cả nước. Công ty đã đáp ứng qui định khắc khe đối với một Doanh nghiệp bảo vệ mới thành lập theo Nghị định 52/NĐ-CP năm 2008, Ban lãnh đạo phải tốt nghiệp ĐH các ngành Luật và Kinh tế, Tiền ký quĩ 2 tỷ đồng, có nhân thân trong sáng... và luôn cập nhật qui định của pháp luật về kinh doanh dịch vụ bảo vệ theo Nghị định 96/2016/ NĐ-CP. Công tác đào tạo theo qui định và kinh nghiệm được đúc kết theo giáo trình riêng của công ty được Bộ công an thẩm định cấp chứng chỉ. Hiện nay, Công ty bảo vệ Thành Long có đội ngũ quản lý là cán bộ công tác trong ngành quân đội chuyển ngành từ Lữ đoàn 74 nên công tác huấn luyện tại Mục tiêu trang bị kiến thức và kỹ năng thực tế cho từng nhân viên bảo vệ trước khi cơ quan công an kiểm tra sát hạch. Ngoài ra thì việc họp Tổ bảo vệ tại Mục tiêu để rút kinh nghiệm, cập nhật tình hình mới của mực tiêu cũng như chấn chỉnh tác phong của từng nhân viên để cải thiện chất lượng dịch vụ cho khách hàng yên tâm.
 • Huấn luyện Nghiệp vụ
 • Huấn luyện Nghiệp vụ
 • Huấn luyện Nghiệp vụ
 • Huấn luyện Nghiệp vụ
 • Huấn luyện Nghiệp vụ
 • Huấn luyện Nghiệp vụ
 • Huấn luyện Nghiệp vụ
 • Huấn luyện Nghiệp vụ
 • Huấn luyện Nghiệp vụ
 • Huấn luyện Nghiệp vụ
 • Huấn luyện Nghiệp vụ
 • Huấn luyện Nghiệp vụ
 • Huấn luyện Nghiệp vụ
 • Huấn luyện Nghiệp vụ
 • Huấn luyện Nghiệp vụ
Hotline Tuyển bảo vệ gọi
Hotline Phòng Kinh doanh