Nội dung huấn luyện nhân viên bảo vệ

Các nội dung huấn luyện Nghiệp vụ Bảo vệ

 STT 

Nội dung huấn luyện

Đơn vị phụ trách huấn luyện

Nơi huấn luyện

1

 Qui chế Vệ sỹ Thành Long Đà  Nẵng  

 Phòng HCNS Thành Long

Phòng HL Thành Long

2

 Điều Lệnh Nhân viên - Mệnh
lệnh của một chỉ huy Mục tiêu

 Phòng Nghiệp vụ Thành Long

Phòng HL Thành Long

3

 Điều khoản kỷ luật

 Phòng HCNS Thành Long

Phòng HL Thành Long

4

 Nghiệp vụ giám sát

 Phòng Nghiệp vụ Thành Long

Phòng HL Thành Long

5

 Những vấn đề cơ bản trong
 công tác bảo vệ chuyên nghiệp

 TT Huấn luyện 
 Nghiệp vụ CS – CA Đà Nẵng

Phòng HL Thành Long

6

 Tổng quan về Pháp luật

 TT Huấn luyện 
 Nghiệp vụ CS – CA Đà Nẵng

Phòng HL Thành Long

7

 Nghiệp vụ tổng thể 

 TT Huấn luyện 
 Nghiệp vụ CS – CA Đà Nẵng

Phòng HL Thành Long

8

 Nghiệp vụ Bảo vệ chuyên sâu
 về các loại hình Mục tiêu bảo vệ

 Phòng Nghiệp vụ Thành Long

Phòng HL Thành Long

9

 Nghiệp vụ PCCC

 Cảnh sát PCCC

Trụ sở CA PCCC

10

 Sơ cấp cứu

 Cảnh sát PCCC

Trụ sở CA PCCC

11

 Điều lệnh đội ngũ - Võ thuật

 Phòng Nghiệp vụ Thành Long

Phòng HL Thành Long

12

 Sử dụng Công cụ hỗ trợ

 Phòng Nghiệp vụ Thành Long

Phòng HL Thành Long

-  Lập văn bản, báo cáo, biên bản.
-  Võ thuật, thể lực (giai đoại cơ bản, giai đoạn chuyên sâu).
-  Sơ cấp cứu (cơ bản – nâng cao – chuyên sâu).
-  Phòng cháy chữa cháy.