Hình ảnh bảo vệ chương trình Bức tường Tiger

Thứ hai, 16/07/2018

Công ty bảo vệ Thành Long Đà Nẵng cung cấp dịch vụ bảo vệ an ninh cho chương trình vui chơi do nhà tài trợ lạ Công ty Liên doanh nhà máy bia Việt Nam tài trợ. Chương trình mang tên Bức tường Tiger diễn ra tại Quảng trưởng 2 tháng 9 quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng.