Công ty bảo vệ Thành Long bảo vệ chương trình ca nhạc Heineken tại Đà Nẵng

Đơn vị tổ chức: Công ty MỄ TÂN (METAN MEDIA), BLUE SUN, HOÀNG LONG.
Đơn vị Bảo vệ: Thành Long.
Số lượng khán giả: 20.000 người.